logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นในการดูแลบุคคลออทิซึม

ทำเนียบบุคลากร

เพื่อให้บริการแก่บุคคลออทิซึมให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกด้าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ...

งานของเรา

OUR WORK

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยตาม4 กลไกหลักของออทิซึมสเปกตรัมโรดแมป มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่การคิดค้นหาวิธีการคัดกรองเด็กเล็กที่มีอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิซึมสเปกตรัมจนถึงค้นหาวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคออทิซึมสเปกตรัมตั้งแต่อายุน้อยจนถึงวัยรุ่น ผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุน้อยแผนการวิจัยก็คิดค้นวิธีการให้การศึกษาเพื่อให้การศึกษาก้าวหน้าผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นแผนการวิจัยก็คิดค้นหาวิธีส่งเสริมให้ครอบครัวมีวิธีการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีทักษะทางสังคมดีขึ้นแผนการวิจัยจึงประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการดังนี้

work1

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

NEWS AND PUBLIC RELATIONS

วีดิทัศน์

VIDEOS

ทำเนียบบุคลากร

DIRECTOR AND PERSONNEL
นพ สุชาติ พหลภาคย์
Suchat Paholpak
ที่ปรึกษา
นาย บุรี เสรีโยธิน
Buree Seriyothin
ที่ปรึกษา
รศ. ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
Piyawan Srisuruk
รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA