logo
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาค

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
เนื่องจากประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่เป็นโรคความผิดปกติแต่กำเนิดของพัฒนาการทางสมอง หรือโรคออทิซึมสเปกตรัม (Autistic Spectrum Disorder) ซึ่งพบบ่อยในเด็กส่งผลต่อความบกพร่องต่อความบกพร่องทางสมอง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ภาษา และพฤติกรรม ร่วมกับความผิดปกติอื่น ๆเช่น มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่สบตา ไม่สนใจคู่สนทนา อ่านใจคนอื่นไม่ออก อยู่ในโลกของตนเอง ทำอะไรซ้ำ ๆ เป็นต้น ความรุนแรงจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ระดับสติปัญญา และความบกพร่องต่าง ๆ จะมีความต่อเนื่องตลอดชีวิตการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ในวัยเด็กจะทำให้เด็กออทิซึมสเปกตรัม ได้มีโอกาสพัฒนาได้ดีกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น การบำบัดรักษาโรคออทิซึมสเปกตรัมต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเข้มข้น โดยการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์การส่งเสริมพัฒนาการ การจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ มีสวัสดิการสังคมและการดำเนินชีวิตในชุมชน ดังนั้นการบำบัดจึงต้องมีบุคลากรจากสหวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
“พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของบุคคลออทิซึมสเปกตรัมด้วยงานวิจัยด้านการแพทย์ การศึกษา การสังคม และการกฎหมาย”
แต่ที่ผ่านมาพบปัญหาสำคัญคือ ประชาชนยังมีความเข้าใจเรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมน้อยเป็นผลทำให้จำนวนผู้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ การศึกษา และการช่วยเหลือทางสังคมมีน้อย โดยพบเพียงร้อยละ 15 ของผู้ป่วยออทิซึม หรือตามรายงานการสำรวจจำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศตามเขตสาธารณสุขรายจังหวัด ในปี 2555 มีผู้ป่วยออทิซึมที่เข้าถึงบริการเพียง 25,537 ราย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


พัฒนางานวิจัยและบริการที่มีคุณภาพแก่กลุ่มบุคคลออทิซึม และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
พันธกิจ
“สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมจะปรับปรุงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิซึมสเปกตรัม ผ่านกระบวนการวิจัยกระบวนการวิชาการ กระบวนการให้บริการ และกระบวนการทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม”
ดังนั้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม”สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน2561 เพื่อรองรับการบริการบุคคลออทิซึมให้มีมาตรฐานและมีการพัฒนาบุคคลออทิซึมในทุกระดับ ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้ปกครอง ครู แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆพร้อมกับการดำเนินการวิจัยร่วมกับการบริการที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1) เพื่อให้บริการแก่บุคคลออทิซึมให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกด้านให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2)เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องในการดูแลบุคคลออทิซึมได้ตามความต้องการของประเทศ
3) เพื่อวิจัยค้นหาสาเหตุของโรคออทิซึม วิธีป้องกันวิธีรักษาให้สามารถนำมาเป็นองค์ความรู้เพื่อการป้องกันการรักษาโรคออทิซึม
3) เพื่อวิจัยค้นหาสาเหตุของโรคออทิซึม วิธีป้องกันวิธีรักษาให้สามารถนำมาเป็นองค์ความรู้เพื่อการป้องกันการรักษาโรคออทิซึม
4) เพื่อพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง การวินิจฉัยคู่มือการดูแลบุคคลออทิซึมที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายได้อย่างสะดวกสบาย

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

rsiakku


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA