logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

คณะผู้ตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี เข้าตรวจสอบหน่วยงานเผยแพร่ 20 เม.ย. 2021 เวลา 12:23

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้ตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี เข้าตรวจสอบหน่วยงาน เพื่อแจ้งขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

S__4513856.jpg

S__4513855.jpg

S__4513854.jpg

S__4513851.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA