logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่ายสู่การเป็นต้นแบบ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การพัฒนาสู่สุขภาวะ"เผยแพร่ 20 เม.ย. 2021 เวลา 12:23

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่ายสู่การเป็นต้นแบบ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การพัฒนาสู่สุขภาวะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูและส่งเสริมพัฒนาการบุคคลออทิสติกแบบบูรณาการ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และนำไปสู่การเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสมรรถนะบุคคลออทิสติก ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์คนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_48.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_57.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_9.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_35.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_14.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค_39.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกค.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA