logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

โครงการ “ พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่าย สู่การเป็นต้นแบบ” ครั้งที่ 5เผยแพร่ 20 เม.ย. 2021 เวลา 12:24

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมให้บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่าย สู่การเป็นต้นแบบ” ครั้งที่ 5 ของศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_107.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_87.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_93.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_415.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_383.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_449.jpg

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (190364)_๒๑๐๓๒_453.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA