logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

จัดกิจกรรมเรียนรู้ควายไทย เก็บฝักข้าวโพด และศิลปะบำบัดเผยแพร่ 20 เม.ย. 2021 เวลา 12:24

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม จัดกิจกรรมเรียนรู้ควายไทย เก็บฝักข้าวโพด และศิลปะบำบัด ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านโนนกู่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติ รับรู้สัมผัส เสริมสร้างสมาธิ เสริมสร้างการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

IMG_20210402_092951.jpg

IMG_20210402_095327.jpg

IMG_20210402_095759.jpg

IMG_20210402_100742.jpg

IMG_20210402_122908.jpg

IMG_20210402_120030.jpg

IMG_20210402_122931.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA