logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

การประชุมจัดทำแผนงานโครงการแนวทางการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของคนพิการ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเผยแพร่ 24 มิ.ย. 2021 เวลา 15:43

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 บุคลากรสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมได้เข้าร่วม การประชุมจัดทำแผนงานโครงการแนวทางการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของคนพิการ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น และการจัดระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มคนพิการ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามที่ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง

S__16048184.jpg

1621928729865.jpg

1621931031748.jpg

1621932172835.jpg

1621935551588.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA