logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

กิจกรรมศิลป์สร้างฝันเผยแพร่ 24 มิ.ย. 2021 เวลา 15:46

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและบริการออทิซึมได้ให้บริการนักศึกษาจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม กิจกรรม : ศิลป์สร้างฝัน โดยการวาดรูปจากเทียนไขและลงสีเพื่อให้เป็นภาพ ระบุความเป็นตัวเองในการใช้สีน้ำ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการใช้สีกับจิตใจ ในขณะที่ทำกิจกรรมและเรื่องความฝันตามจินตนาการ
สถานที่ : โฮงสินไซ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

01.jpg

02.jpg

3.jpg

4 (2).jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA