logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้งานระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติเผยแพร่ 22 ก.ย. 2021 เวลา 21:38

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Disability Services Center of Research and Service Institute for Autism Khon Kaen University) นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ได้จัด "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้งานระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ" ภายใต้โครงการสร้างระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชันไลน์เพื่อบุคคลออทิสติก (Chatbot Function in LINE Application for Autistic) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดระบบการทำงาน และวิธีการใช้งานของระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดีรีสอร์ท แอนโฮเทล ขอนแก่น และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก นายบุรี เสรีโยธิน นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมประกอบการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI สำหรับออทิซึม (AI for Autism) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ การบรรยายหัวข้อเรื่อง“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่น (Chatbot)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา เฟื่องจันทร์ และฝึกปฏิบัติระบบการให้บริการสนทนาโต้ตอบ (Chatbot) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณวรรต คงธนกุลบวร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.jpg

4.jpg

7.1.jpg

6.1.jpg

8.1.jpg

9.jpg

14.jpg

10.jpg

8.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA