logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ 22 ก.ย. 2021 เวลา 21:41

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมได้เตรียมการเขียนบทความวิจัยส่งเข้าร่วมการนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ The 14th International Conference on Educational Research (ICER2021) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญณี แนรอท เป็นผู้บรรยายให้องค์ความรู้ในการเขียนบทความวิจัย

2.jpg

6.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA