logo
หน้าแรกข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริจาค
news1

ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยแพร่ 22 ก.ย. 2021 เวลา 21:46

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมในด้านการให้บริการแก่บุคคลออทิซึม ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

3.jpg

7.jpg

6.jpg

5.jpg

8.jpg

9.jpg

2.png

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA