logo
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาค

งานของเรา

OUR WORK

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยตาม4 กลไกหลักของออทิซึมสเปกตรัมโรดแมป มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่การคิดค้นหาวิธีการคัดกรองเด็กเล็กที่มีอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิซึมสเปกตรัมจนถึงค้นหาวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคออทิซึมสเปกตรัมตั้งแต่อายุน้อยจนถึงวัยรุ่น ผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุน้อยแผนการวิจัยก็คิดค้นวิธีการให้การศึกษาเพื่อให้การศึกษาก้าวหน้าผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นแผนการวิจัยก็คิดค้นหาวิธีส่งเสริมให้ครอบครัวมีวิธีการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีทักษะทางสังคมดีขึ้นแผนการวิจัยจึงประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการดังนี้
work1

โครงการวิจัยย่อยที่ 1

การเพิ่มความสามารถของผู้ปกครองในการคัดกรองบุตร ที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมโดยใช้เทคโนโลยี
( The enhancement of parental capability by using technology in order to screen their child who has autism spectrum disorder)
work4
เป็นการวิจัยพัฒนาสร้างแอพพลิเคชั่นบนทุกระบบปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้คัดกรองตรวจสอบว่าบุตรหลานมีอาการและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิซึมสเปกตรัมหรือไม่(ผู้ประดิษฐ์: ผศ.พญ.กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม)

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

Research And Service Institute For Autism Khon Kaen University


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลบุคคลออทิซึมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ติดต่อเรา

Contact
logo


สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม อาคารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
043-009-700 เบอร์ภายใน 50491, 50492
Privacy PolicyTerms and Conditions© 2021 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม RSIA